srssersssdgimvssmicdsd

1informativni_2024
2informativni_2024
previous arrow
next arrow

Postopek priprave

Redni študent se v podjetju, kjer opravlja prakso, dogovori z mentorjem v podjetju za temo diplomske naloge. Izredni študent se v podjetju, kjer je zaposlen dogovori z mentorjem v podjetju o možni temi diplomske naloge. Študent se lahko dogovori za temo diplomske naloge tudi s predavateljem na šoli, ki pokriva predmetno področje, na katerem želi študent izdelati diplomsko nalogo. Glede izbora teme se lahko študent posvetuje oz. dogovori  tudi s predavatelji na šoli.

Študent in mentor v podjetju pripravita predlog naslova in teme diplomske naloge na obrazcu vloga za odobritev teme diplomske naloge.
Izpolnjeno in podpisano vlogo za dodelitev teme diplomske naloge študent posreduje v priponki elektronskega sporočila v referat višje strokovne šole (karmen.hudournik@scv.si ali helena.kovac@scv.si).
Izpolnjeno vlogo študent tudi natisne, podpiše in pošlje v referat višje strokovne šole v Velenje (naslov: Šolski center Velenje, Višja strokovna šola, Trg mladosti 3, 3320 Velenje).
Mentor na šoli prevzame mentorstvo, predlaga dokončno obliko naslova diplomske naloge in nalogo vsebinsko opredeli.

Na osnovi vloge študent prejme pisni sklep o odobritvi teme diplomske naloge, ki je sestavni del diplomske naloge.
Ko ima študent nalogo v grobem končano, se dogovori z mentorjem v podjetju o možnih terminih za zagovor oz. predstavitev naloge v podjetju. Možne termine za predstavitev posreduje organizatorju praktičnega izobraževanja in se z njim dogovori o terminu zagovora.

Na zagovoru v podjetju študent (v okviru predstavitve svojega dela na praksi) predstavi diplomsko nalogo organizatorju praktičnega izobraževanja na šoli in mentorju v podjetju.

Diplomska naloga je interdisciplinarna in je povezana z delovnimi področji v podjetju in se naj navezuje na glavna predmetna področja izobraževalnega programa. Študent mora v diplomski nalogi prikazati svoje izvirno delo, naloga pa mora imeti praktično, uporabno vrednost. Lahko je praktični izdelek, projekt ali storitev. Študent izdela diplomsko nalogo v skladu z navodili za izdelavo diplomske naloge in upošteva navodila za oblikovanje diplomske naloge

Študent mora diplomsko nalogo opraviti samostojno, kar potrdi s podpisano izjavo o samostojnem delu (vstavljena je v vsak izvod diplomske naloge).

Mentor na šoli mora osnutek diplomske naloge pregledati in ga s popravki ter navodili za dopolnitev vrniti študentu v štirinajstih dneh. Mentor na šoli presodi, kdaj je diplomska naloga vsebinsko in oblikovno primerna za vezavo. Diplomska naloga mora biti obvezno strokovno lektorirana (profesor slavist, izjava o lektoriranju). Študent mora pred vezavo mentorju na šoli pokazati izjavo lektorja v dokaz, da je naloga lektorirana. Prav tako mora študent pred vezavo diplome poslati izvod diplome v elektronski obliki v referat VSŠ v Velenje (karmen.hudournik@scv.si ali helena.kovac@scv.si). Po potrditvi iz referata lahko študent odda nalogo v vezavo.

Izjavo o lektoriranju, tri vezane izvode diplome študent osebno prinese ali pošlje v referat višje strokovne šole v Velenje (naslov: Šolski center Velenje, Višja strokovna šola, Študijska komisija, Trg mladosti 3, 3320 Velenje).

Kandidat se k diplomskemu izpitu prijavi na obrazcu prijava k diplomskemu izpitu vsaj petnajst dni pred predvidenim obdobjem za diplomske izpite.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Višja strokovna šola
Trg mladosti 3
3320 Velenje

03 89 60 642
vss@scv.si