Pogosta vprašanja

POGOSTA VPRAŠANJA

Katere so novosti, ki jih prinaša Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št 86/2004, 100/2013)? Kdor je bil že tri leta vpisan (redno ali izredno) v študijski program visokega šolstva, se ne more vpisati v redni študij v višjem strokovnem izobraževanju. V primeru omejitve vpisa imajo prednost kandidati pri vpisu v redni študij, ki pred tem še niso bili vpisani v redni študij v višjem strokovnem ali visokošolskem izobraževanju v Republiki Sloveniji. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o višjem strokovnem izobraževanju v prehodnih določbah v 36. členu določa, da ne glede na določbe tega zakona, ki urejajo pravico do rednega izobraževanja in uveljavljanja pravic iz statusa študenta, lahko študent, ki ima ob uveljavitvi tega zakona status študenta izobražuje in konča izobraževanje pod pogoji, ki so veljali pred uveljavitvijo tega zakona. Torej študent, ki je bil v študijskem letu 2019/2020 vpisan redno ali izredno v višješolski študijski program, izobraževanje konča pod pogoji, kot so veljali ob njegovem vpisu.

Tri oziroma več let sem že bil vpisan na visoko šolo (Fakulteta, Univerza), ali se lahko vpišem na višjo strokovno šolo? Ali bom imel status študenta? Na višjo strokovno šolo se lahko vpišete le izredno. V kolikor ste imeli v študijskem letu 2022/2023 status študenta/ke na višji strokovni šoli, se lahko po prehodnih in končnih določbah (36. člen) izobražujete in končate izobraževanje pod pogoji, ki so veljali pred uveljavitvijo zakona Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št 86/2004, 100/2013).

Ali obstaja starostna omejitev za vpis v redni ali izredni študij? Ne, starostne omejitve ni.

Ali se lahko zaposleni kandidat prijavi na redni študij? Da, vendar bo moral, če bo sprejet v redni študij, obiskovati predavanja in opravljati druge študijske obveznosti skupaj z rednimi študenti. Opravljene študijske obveznosti so namreč pogoj za napredovanje in končanje študijskega programa. Opozarjamo, da v skladu z 41. členom Zakona o višjem strokovnem izobraževanju zaposleni študenti ne morejo uveljavljati drugih pravic in ugodnosti iz statusa (npr: do študentske prehrane, štipendije, zdravstvenega zavarovanja).

Enkrat sem bil že vpisan in enkrat sem že ponavljal 1. letnik na višji šoli. Ali se lahko še enkrat prijavim v 1. letnik rednega študija? Ne. V redni študij se ne smete prijaviti. Lahko se prijavite za izredni študij.

Končal sem 3 letno srednjo poklicno šolo. Ali lahko kandidiram na višjo strokovno šolo? Ne. Kandidirajo lahko samo tisti, ki imajo/bodo letos končali 4-letno, 3+2, petletno srednjo šolo. Ali tisti, ki imajo opravljen mojstrski, delovodski in poslovodski izpit in opravijo preizkus znanja (slovenski jezik in matematika ali tuji jezik) in imajo 3 leta delovnih izkušenj.

Do kdaj moram poslati prijavo za vpis v višjo strokovno šolo? S priporočeno pošiljko  ali skeniranega na : prijava.vps@sc-celje.si do 17. marca 2023 za prvi prijavni rok.

Kako se lahko prijavim? Prijavite se s spletnim obrazcem objavljenim na spletni strani http://vps.vss-ce.com/VPS/. Obrazec izpolnite, nato ga natisnite, lastnoročno podpišite in skupaj z dokazili (če so potrebna) pošljite priporočeno na višješolsko prijavno službo ali pošljete po el. pošti na naslov prijava.vps@sc-celje.si.

Kje kupim obrazec za prijavo? Obrazca ni mogoče kupiti. Na voljo je le spletni obrazec na spletni strani.

Koliko prijav lahko pošljem? Samo eno, na katero napišete do 3 študijske želje.

Kam pošljem prijavo? Na naslov: Šolski center Celje, Višješolska prijavna služba, Pot na Lavo 22, 3000 Celje ali na el. naslov prijava.vps@sc-celje.si.

Zmotil sem se in napačno napisal študijske želje. Prijavo sem že poslal Višješolski prijavni službi. Ali lahko spremenim oz. zamenjam vrstni red študijskih želja na prijavi za vpis? Po zaključenem prijavnem roku spremembe študijskih želja na prijavi niso možne. Če napako ugotovite do 17. marca 2023 (1. prijavni rok) oz. do 31. avgusta 2023 (2. prijavni rok), pošljite še eno prijavo in na zadnji strani obrazca, pod opombe, napišite, da ste en obrazec že poslali in navedite datum prijave katero naj Višješolska prijavna služba upošteva.

Kdaj bodo znani rezultati izbirnega postopka? 21. julija 2023 (1. prijavni rok) oz. 22. septembra 2023 (2. prijavni rok). Vsak kandidat bo po pošti dobil obvestilo o izbirnem postopku.

Kdaj bo vpis sprejetih? O tem vas bo obvestila višja strokovna šola, na katero boste sprejeti. Vpis sprejetih mora biti končan do 22. avgusta 2023 (1. prijavni rok) oz. do 2. oktobra 2023 (2. prijavni rok).

Kako poteka prijava na drugem prijavnem roku? Podatki o prostih mestih bodo objavljeni 24. avgusta 2023 na naši spletni strani. Na prosta mesta se lahko prijavite od 25. do 31. avgusta 2023 z elektronskim prijavnim obrazcem. Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga podpisanega pošljite s priporočeno pošiljko na Višješolsko prijavno službo. Le ta vas bo do 23. septembra 2021 pisno seznanila z izidom izbirnega postopka.

OMEJITEV VPISA

Kdaj bodo znani podatki o omejitvi vpisa? Najkasneje do 28. aprila 2023, na spletni strani Višješolske prijavne službe in Ministrstva za šolstvo in šport. V primeru omejitve vpisa imajo prednost kandidati pri vpisu v redni študij, ki pred tem še niso bili vpisani v redni študij v višjem strokovnem ali visokošolskem izobraževanju v Republiki Sloveniji.

Kako izračunam točke? Izračun točk

Prijavil sem se na 3. študijske programe. Za vse 3. programe je bil sprejet sklep o omejitvi vpisa. Kateri program ima prednost pri razvrščanju? Nobeden. Ker je za vse programe sprejeta omejitev vpisa, so programi obravnavani enakovredno. Sprejeti boste na prvi program, za katerega boste dosegli minimum točk potrebnih za uvrstitev.

Ali sem lahko z drugo ali tretjo željo sprejet v študijski program, čeprav se vanj niso uspeli uvrstiti kandidati, ki so isti študijski program navedli kot 1. željo? Da, vendar le, če je za ta študijski program sprejet sklep o omejitvi vpisa in imate večje število točk.

OVERITEV

Kje lahko overim spričevala? Pri Notarju ali na Upravni enoti.

Spričevala sem overil lani (ali že prej). Kako dolgo velja overitev? Overjeno spričevalo ima trajno vrednost.

SPRIČEVALA O ZAKLJUČKU SREDNJE ŠOLE

Letos bom končal poklicno maturo oz. splošno maturo v Sloveniji. Ali moram poslati overjena spričevala? Ni vam potrebno pošiljati spričeval, ker nam bo rezultate sporočil Državni izpitni center.

Ali moram poslati overjena spričevala? Dokazila morate poslati, če: - ste srednjo šolo končali pred junijem 2002, - ste opravljali mojstrski, poslovodski, delovodski izpit, - ste oz. boste opravljali mednarodno maturo.

Izgubil sem spričevala (niso mi jih izdali). Pojdite na srednjo šolo, kjer ste končali izobraževanje, in zaprosite za dvojnik.

Dal sem si urejati dvojnik spričevala, ki sem ga izgubil. Srednja šola mi bo dvojnik izdala po roku za oddajo prijave. Kaj naj storim? Pod opombe napišite nastalo situacijo in takoj, ko dobite dvojnik spričevala, pošljite overjeno kopijo Višješolski prijavni službi.

Izgubil sem spričevala. Šola ne obstaja več. Pojdite v Pokrajinski arhiv in naj vam uredijo izpis podatkov.

V indeksu nimam vpisanega splošnega učnega uspeha po letnikih. Pojdite na srednjo šolo, kjer ste zaključili izobraževanje, in naj vam uspeh napišejo v za to namenjeno stran v indeksu.

Srednjo šolo sem naredil v obdobju usmerjenega izobraževanja. Nimam dokazila o zaključku izobraževanja (srednješolske diplome). Pojdite na srednjo šolo, kjer ste končali izobraževanje, in zaprosite za dvojnik.

Spremenil/a sem priimek oz. ime. Na spričevalu je napisan star ime/priimek. Prijavi priložite tudi potrdilo o spremembi imena oziroma priimka. To ni potrebno, če ste na prijavi navedli dekliški priimek, ki se ujema s podatki na spričevalu.

MOJSTRSKI, DELOVODSKI, POSLOVODSKI IZPIT (MPD)

Opravil sem MPD. Kaj moram priložiti prijavi? Spričevalo o mojstrskem, delovodskem ali poslovodskem izpitu skupaj s potrdili o opravljenih vseh štirih izpitnih enotah; - potrdilo o preizkusu znanja, če ste ga opravili pred junijem 2002; - dokazilo o treh letih delovnih izkušenj.

DELOVNE IZKUŠNJE Katera dokazila naj priložim? Dokazilo o delovnih izkušnjah je potrdilo delodajalca ali fotokopija prve strani delovne knjižice in strani, iz katerih je razvidna vaša delovna doba.

PREIZKUS POSEBNE NADARJENOSTI OZ. PSIHOFIZIČNIH SPOSOBNOSTI

Za katere študijske programe je potreben preizkus posebne nadarjenosti oz. psihofizičnih sposobnosti? Balet, Fotografija, Medijska produkcija, Oblikovanje materialov in Organizator socialne mreže.

 

vprasanja