srssersssdgimvssmicdsd

1informativni_2024
2informativni_2024
previous arrow
next arrow

MUNERA 3

VABILO V   BREZPLAČEN IZREDNI ŠTUDIJ V OKVIRU PROJEKTA MUNERA 3

Spoštovani,
Šolski center Velenje, Višja strokovna šola, sodeluje v projektu MUNERA 3, s katerim je bila skupaj s konzorcijskimi partnerji izbrana na razpisu »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018-2022«, v okviru katerega se bodo na vseh sodelujočih šolah izvajali programi nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene. Cilj projekta je v te programe vključiti 17.640 zaposlenih oseb, z namenom doseganja večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Več o samem projektu si lahko preberete na spletni strani http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/ESS_javni_razpisi_2014-2020/JR_NPIU/1_JR_NPIU_Besedilo_JR_31_5_2018_P.pdf.

Šolski center Velenje, Višja strokovna šola bo v času trajanja projekta, v okviru katerega bo izvajala izobraževalne programe višjega strokovnega izobraževanja za pridobitev višje strokovne izobrazbe, vključila najmanj 25 kandidatov.
Za izbrane udeležence bo izvajanje izobraževalnih programov Šolskega centra Velenje, Višje strokovne šole od začetka študijskega leta 2018/2019 pa do zaključka študija ali zaključka projekta brezplačno, pod pogojem, da bodo redno izpolnjevali svoje obveznosti, določene v pogodbi o izobraževanju. Če udeleženec ne opravi vseh obveznosti, določenih v pogodbi o izobraževanju, se ga iz projekta MUNERA 3 izključi, izobraževanje pa lahko nadaljuje na lastne stroške.
Ne glede na prejšnji odstavek pa bo šola udeležencem zaračunavala prispevke zgolj za namene in največ v višini, kot je določeno v Ceniku prispevkov, ki je Priloga 1 k Pravilniku o šolninah in prispevkih v višjem šolstvu (Uradni list RS, št. 21/11).

Kdo se lahko vključi v program?
Vključi se lahko vsak zaposleni, ki izpolnjuje pogoje za vpis v višje strokovno izobraževanje. Pred vključitvijo v projekt mora kandidat dostaviti ustrezna dokazila, s katerimi dokazuje svoj zaposlitveni status (npr. izpis zavarovanj v Republiki Sloveniji, ki ga izdaja ZPIZ, potrdilo ZZZS ali ZRSZ, potrdilo delodajalca, ipd.). Vsak vključen mora imeti aktivni vpis v CEUVIZ (Centralna evidenca udeležencev vzgoje in izobraževanja). Izredni študenti, ki so bili v določenem programu že vpisani tri leta, v istem programu v projekt ne morejo biti vključeni.

Obveznosti vključenih v projekt 
Z vsakim kandidatom se podpiše pogodba o izobraževanju, ki se sklene ob vpisu v program. V pogodbi o izobraževanju se določijo obveznosti, ki jih bo udeleženec moral opraviti, in njihov obseg, pri čemer se upoštevajo predhodno pridobljena znanja in veščine. Izredni študij se financira za celotno trajanje študija pod pogojem, da študent redno izpolnjuje svoje obveznosti, določene v pogodbi o izobraževanju.
Za spremljanje učinkov in rezultatov operacije bodo morali udeleženci trikrat izpolniti: Vprašalnik za spremljanje podatkov o udeležencih na operacijah sofinanciranih iz ESS. Podatki se bodo zbirali; prvič: ob vključitvi udeležencev v program; drugič: najkasneje štiri (4) tedne po zaključku programa in tretjič: najkasneje šest (6) mesecev po zaključku programa.

Merila za vključitev v projekt
Študijska komisija šole je za študijsko leto 2020/2021 sprejela naslednje kriterije za vključitev v projekt:

  • kriterij za 2. in 3. cikel: število opravljenih kreditnih točk (KT) in povprečna ocena,
  • isti izobraževalni program s spremenjenim načinom študija (npr. redni v izredni študij): število opravljenih kreditnih točk (KT) in povprečna ocena,
  • vključitev v prvi cikel ni mogoča.

V študijskem letu 2020/2021 bo šola na podlagi organizacijskega in terminskega načrta vpisala v projekt naslednje število študentov:

  • 2. in 3. cikel: 10 študentov,
  • isti izobraževalni program s spremenjenim načinom študija: najmanj 5 študentov.

V primeru manjšega števila prijav od predvidenih po posameznih ciklih bo šola ustrezno prerazporedila število vključitev.

Način in rok za prijavo v projekt
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu Šolskega centra Velenje, Višje strokovne šole, in sicer n http://vss.scv.si/sl/munera-3.
Rok za prijavo v projekt je 25. 9. 2020 do 12.00 ure. Vloga obsega izpolnjen obrazec, ki je priloga tega vabila, ter zahtevana dokazila.
Vloge se pošljejo po navadni pošti v zaprti ovojnici z vidno oznako »Prijava za vključitev v projekt MUNERA 3«, z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja na naslov: Šolski center Velenje, Trg mladosti 3, 3320 Velenje ali v skenirani obliki na elektronski naslov uros.sonjak@scv.si z zadevo »Prijava za vključitev v projekt MUNERA 3«.
Kot pravočasno prispele vloge bodo upoštevane vloge, ki bodo v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele v tajništvo Šolskega centra Velenje ali na zapisani elektronski naslov. Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.

Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu prijave na projekt
Vsi prijavljeni kandidati bodo o izidu prijave na projekt obveščeni najpozneje do 29. 9. 2020 do 12.00 ure. Izbrani kandidati bodo potem tudi povabljeni k podpisu pogodbe o izobraževanju.

Dodatne informacije o brezplačnem izrednem študiju v okviru projekta MUNERA 3
Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov uros.sonjak@scv.si ali igor.doler@scv.si oziroma lahko vsak delovni dan pokličete Igorja Dolerja na tel. št. 041 514 469.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

Dokumenti:

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Višja strokovna šola
Trg mladosti 3
3320 Velenje

03 89 60 642
vss@scv.si