srssersssdgimvssmicdsd

Varstvo okolja in komunala

 

PROGRAM VARSTVO OKOLJA IN KOMUNALA

Varstvo okolja oz. narave združuje prizadevanja za uravnotežen odnos do narave ter naravnih procesov in pojavov, razumno rabo naravnih virov in dobrin ter vzdrževanje naravnega ravnotežja. Glavna področja varstva okolja so: čiščenje odpadnih vod, ekološko ravnanje z odpadki, ekološki industrijski procesi, ekološko kmetijstvo in ekološki transport, obnovljivi viri energije. Pod pojmom komunalna infrastruktura razumemo objekte in naprave, ki služijo izvajanju obveznih javnih služb s področja varstva okolja (oskrba z vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda, ravnanje s komunalnimi odpadki). Če imate ekološki čut in vas zanima področje varovanja okolja, potem je program Varstvo okolja in komunala pravi za vas.

NAZIV POKLICNE IZOBRAZBE:  INŽENIR/INŽENIRKA VARSTVA OKOLJA IN KOMUNALE (VI/I STOPNJA).

Trajane izobraževanja: redni študij traja dve leti, izredni študij pa dve leti in pol.

Kreditne točke: 120 kreditnih točk (KT).

ZNANJA IN USPOSOBLJENOSTI:

  • reševanje okoljskih problemov na področju oskrbovalnih sistemov, okoljskih tehnologij, proizvodnih procesov, ključnih dejavnosti v naravnem (kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo, ribištvo) in urbanem okolju,
  • načrtovanje in upravljanje obratovalnih okoljskih oskrbovalnih sistemov,
  • uporaba naravoslovnih osnov v načrtovanju in obratovanju sistemov zdravstvene hidrotehnike, gospodarjenja s komunalnimi odpadki, mestnih cest, drugih mestnih omrežij oziroma komunalne infrastrukture in prostorskih sistemov,
  • upoštevanje področne zakonodaje s poudarkom na javnih službah varstva okolja, varstva narave, gospodarskih družb in postopki načrtovanja in umeščanja komunalnih, industrijskih ter obrtnih dejavnosti v prostor,
  • uvajanje postopkov preprečevanja vplivov na okolje v naseljih, industriji, in drugih dejavnosti ter ukrepe za preprečevanje negativnih vplivov na okolje,
  • načrtovanje in vodenje obratovanja in vzdrževanje mestnega prometa, načrtovanje prostorskih planov, sodelovanje pri načrtovanju drugih mestnih omrežij (komunalne energetike – vročevodi in plinovodi),
  • uporaba inženirskih znanj s področja hidrotehnike v gospodarstvu (industrijski, procesni in požarni vodovod, industrijska kanalizacija, čiščenje industrijskih odpadnih voda) in energetike, gospodarjenja z industrijskimi odpadki, čiščenja dimnih plinov in preprečevanja emisij raznih onesnaževal v zrak,
  • sodelovanje pri upravljanju ekosistemov, zavarovanih območij in drugih območij s posebnim ali zavarovanim statusom (krajinski in nacionalni parki, mokrišča).

IZVAJANJE PROGRAMA

Študijski program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Študijsko leto obsega v prvem in drugem letniku po 34 tednov izobraževalnega dela, od tega 24 tednov predavanj,seminarskih in laboratorijskih vaj v šoli in 10 tednov praktičnega izobraževanja pri delodajalcih oziroma v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

Kraji izvajanja: Velenje (redni in izredni študij).

Opis       Predmetnik     Vpis

 

 

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Višja strokovna šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660